OVER ACT

Acceptance Commitment Therapy (ACT) is een zogenaamde derde generatie gedragstherapie. Steven Hayes is de grondlegger ervan. Het is gefundeerd op Relational Frame Theory. De aanname is dat we onszelf in de problemen brengen door de inhoud van onze gedachten. ACT zoomt niet in op gedachten, maar zoomt juist uit.

Centraal staat het leren accepteren van het onvermijdelijke menselijke lijden. Dat pijn als het ware in het basispakket van het leven zit.

Binnen de sessies komen verschillende thema’s aan de orde, zoals controle, bereidheid, acceptatie, hier-en-nu, de relatie met jezelf, persoonlijke waarden en waardengericht handelen. Tussentijds pas je stapsgewijs het geleerde toe in heldere opdrachten.

De begeleiding richt zich niet specifiek op het verminderen van klachten. Wel op het vergroten van het welbevinden door te investeren in jezelf. Leven naar je waarden kan als logisch gevolg hebben dat klachten minder aanwezig lijken. ACT is geschikt door een breed scala aan klachten.

Het is een evidence based methode.